progresja

Temat: urlop zdrowotny a podwyżka
(16.04) Podwyżki dla nauczycieli na urlopach zdrowotnych Ministerstwo edukacji przedstawiło opinię w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Zdaniem MEN, przez użyty w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela zwrot „zachowuje prawo” należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego aktualnie obowiązującego, a zatem również podwyższonego od 1 stycznia br. (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego). Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Błędne jest utożsamienie wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela z...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,83.htmlTemat: Kompletny cyrk
(26.03) Samorządowcy: Niech za nauczycielskie urlopy płaci ZUS - Finansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia powinien przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych – uważa Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Konwent ... lekarskich. Jak czytamy w stanowisku, „podczas przebywania na urlopie nauczyciel nie świadczy bezpośrednio pracy, zachodzi natomiast konieczność zatrudniania innych nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkołach”. - Z roku na rok zwiększa się liczba nauczycieli korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia, co znacznie obciąża budżety jednostek samorządów terytorialnych – podkreślił w stanowisku Paweł Pikula, starosta lubelski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Dlatego Konwent chce, aby finansowanie urlopów przejął ZUS. Zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć po...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,584.html


Temat: urlop zdrowotny
2008-04-18 Opinia MEN na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z wątpliwościami dotyczącymi wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia opinię na ten temat. W myśl art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. W powyższym przepisie nie określono dodatkowych warunków dotyczących zasad i sposobu wypłacania należnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w zależności od świadczenia lub nieświadczenia przez niego pracy. Ponadto z przepisu jednoznacznie wynika, iż nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego, a nie do stawki wynagrodzenia. Brak jest zatem podstaw do dokonywania w tym zakresie wykładni i interpretacji, których skutkiem...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: urlop zdrowotny
Karta Nauczyciela Art. 73. 7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: urlop zdrowotny
... informacji na ten temat. W Karcie Nauczyciela w art.73 jest mowa o pracy w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony przez 7 lat, ale nie ma nic na temat czy to...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: urlop zdrowotny
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia następującą opinię: W myśl art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Użyty w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela zwrot „zachowuje prawo” należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego aktualnie obowiązującego, a zatem również podwyższonego od 1 stycznia br. Natomiast w przypadku nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, podwyższenia wynagrodzenia można dokonać dopiero w miesiącu, w którym powraca do pracy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: urlop zdrowotny
Zgodnie z art 73 ust.5 Karty Nauczyciela w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje on prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych (zdrowotnych, świadczenia urlopowego), w tym dodatków socjalnych określonych w art. 54 KN (w szczególności do dodatku mieszkaniowego). Tak więc nie otrzymujesz tylko pensji zasadniczej!
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: niepełny etat
Proszę bardzo: Karta Nauczyciela Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, ... może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. 3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, ... Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. 5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2838


Temat: urlop zdrowotny a podwyżka
Autor: Bożena Styczyńska Źródło: Rachunkowość Budżetowa Nr 015/2007 z dnia 2007-08-01 Nauczyciel jest na urlopie zdrowotnym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. Czy przysługuje mu podwyżka płac od 1 stycznia 2007 r.? okładka RADA Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia nie powinien być obejmowany podwyżkami płac, które w tym czasie są przeprowadzane. Artykuł 73 ust. 5 Karty Nauczyciela stanowi, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń i dodatków socjalnych. UZASADNIENIE Przepis ten używa sformułowania "zachowuje". Wskazuje ono, że należy mu się w czasie przebywania na tym urlopie wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej przysługiwało mu ono w momencie jego rozpoczęcia. Ponadto art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewidują, że coroczne ustalanie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ma miejsce w stosunku do nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. Tymczasem nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym nie realizuje w trakcie ... Bożena Styczyńska Podstawy prawne l Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 102, poz. 689) l Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,83.html


Temat: urlop zdrowotny
... ORZECZENIE LEKARSKIE ........../.......... (numer/rok) Na podstawie art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
XVI/74/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2384


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Uchwały Nr XVI/73/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość ... wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008, art. 54 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/74/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008 uchwala się, co następuje: § 1 Ustala...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2894


Temat: Uchwały Rady Powiatu
Uchwała Nr XVI/73/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki ... Powiat Krotoszyński w roku 2008. Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2237


Temat: Uchwały Rady Powiatu
ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od ... prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2009, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2 Traci moc Uchwała Nr XVI/73/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2753


Temat: "Podwyżki dla nauczycieli to dobry kierunek, ale ...
"Podwyżki dla nauczycieli to dobry kierunek, ale ich wysokość niesatysfakcjonująca" Planowane w przyszłym roku podwyżki dla nauczycieli to krok w dobrym kierunku - uznali zgodnie senatorowie podczas środowej debaty nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela. Senatorowie PiS zaznaczyli jednak, że wysokość podwyżek jest niesatysfakcjonująca. Krystyna Szumilas, ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu m.in. prawa samorządu terytorialnego i zarządzania oświatą. Pracowała jako nauczyciel. Od 2001 roku poseł na Sejm RP. W trakcie V kadencji była przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała senatorów, że podwyżki zgodne z nowelizacją kosztować będą budżet państwa w przyszłym roku 2,5 mld zł, zaś zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami kosztowałyby blisko 8 mld zł. Zgodnie z listopadową nowelizacją Karty zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - zgodnie z nim średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrośnie z 82 proc. kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej do 100 proc. Zmienione zostaną także procentowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego. Proporcje między poszczególnymi stopniami zostaną jednak spłaszczone w stosunku do obecnie istniejących. Nowelizacja zakłada w przyszłym roku dwie po 5-proc. podwyżki dla nauczycieli Nowelizacja zakłada także w przyszłym roku dwie po 5-proc. podwyżki dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu; pierwsza ma mieć miejsce w styczniu, druga we wrześniu. Zgodnie z tym średnie wynagrodzenie stażystów pod koniec przyszłego roku będzie wyższe od obecnego o 586 zł, nauczycieli kontraktowych o 412 zł, mianowanych o 316 zł, a dyplomowanych o 318 zł. "Propozycja rządu jest dobra, zważywszy na obecną sytuację ... co roku będzie podnosił płace nauczycieli o 10 proc., to za kilka lat osiągną one znaczną wysokość. Senatorowie PiS choć mówili, że podwyżki to krok w słusznym kierunku, to jednocześnie zaznaczali, że ich wysokość nie jest satysfakcjonująca dla nauczycieli. Krytykowali zwłaszcza spłaszczenie różnic w wynagrodzeniu. Tadeusz Gruszka i Kazimierz Wiatr złożyli poprawki, które zakładają podwyżki, jednocześnie nie spłaszczając różnic w wynagrodzeniu na ... państwa w przyszłym roku 2,5 mld zł, zaś zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami kosztowałyby blisko 8 mld zł. Przytoczyła także dane, zgodnie z którymi płace nauczycieli stażystów w 2006 r. wzrosły o 22 zł, a nauczycieli dyplomowanych o 49 zł; w 2007 r. wzrost te wyniósł odpowiednio: 73 zł i 165 zł, zaś w tym roku - 155 zł i 348 zł. Podkreśliła, że rząd Donalda Tuska wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec nauczycieli. Zaznaczyła, że korekta założeń budżetowych na przyszły rok nie zakłada zmniejszenia nakładów na edukację. Głosowanie nad nowelizacją Karty Nauczyciela obędzie się na zakończenie obecnego posiedzenia Senatu. Źródło: PAP Artykuł z dnia: 2008-12-03, ostatnia aktualizacja: 2008-12-03 18:45
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,494.html